Az Enertech Hungária Kft.
Erősáramú Berendezések Diviziójának
Általános Értékesítési Feltételei

Azonosító szám: ENERTECH_AEF_EBD_2022v1

 

I.  Általános rendelkezések

I.1.     Jelen Általános Értékesítési Feltételek (Ptk.: 6:77. §, továbbiakban: ÁÉF), mindazon ajánlatokra, eladási és vállalkozási ügyletekre vonatkoznak, amelyek során, az Enertech Hungária Kft., mint Eladó és /vagy Vállalkozó Vevővel és/vagy Megrendelővel(Enertech Hungária Kft a jelen szerződéses jogviszony alapján a Vevő és /vagy Megrendelő részére bizonyos esetekben részben terméket értékesít, részben pedig vállalkozási tevékenységet végez, melyek alapján Enertech Hungária Kft a jelen szerződésben, függetlenül a szerződéses vállalástól a továbbiakban: Eladó. Enertech Hungária Kft a jelen szerződéses jogviszony alapján a Vevő és /vagy Megredelő részére bizonyos esetekben részben terméket értékesít, részben pedig vállalkozási tevékenységet végez, melyek alapján az Enertech Hungária Kft-vel jelen szerződési feltétel alapján szerződő harmadik személy függetlenül a szerződéses vállalástól a továbbiakban: Vevő. Eladó és Vevő a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) szemben vállal kötelezettséget. Enertech Hungária Kft jelen dokumentumra, illetve arra, hogy az a Vevővel szembeni jogviszonyra  Ptk. 6:77. § alapján vontkozik, már ajánlatában is hivatkozik és azt a megrendelésről szóló visszaigazolása egyidejűleg, annak mellékleteként a Vevőnek megküld.

I.2.     Amennyiben a fentiekben nevezett visszaigazolással nem kerül az ÁÉF elküldésre, de annak, vagy az egyedi megállapodás valamely rendelkezése utal arra, hogy az ÁÉF, a társaság honlapján (www.enertech.hu), illetve a társaság telephelyén hozzáférhető helyen megtalálható, Vevő nem hivatkozhat arra, hogy az ÁÉF rendelkezései nem ismerte meg. Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az általános ÁÉF rendelkezéseit nem ismerhette meg.

I.3.     Amennyiben Vevő Eladóval, Eladó üzletszerű gazdasági tevékenysége körébe eső szerződést köt (továbbiakban: egyedi megállapodás), úgy Szerződő Felek eltérő, írásbeli megállapodásának hiányában, jogviszonyukra - a vonatkozó jogszabályok, illetve az egyedi megállapodásban rögzített egyéb kikötéseket, eltéréseket kivéve – az ÁÉF rendelkezései az irányadóak. Szerződő Felek jelen pontban részletezett jogviszonyára, Vevő által alkalmazott bármilyen szerződési feltételek alkalmazása, eltérő megállapodás (Eladó által aláírt gyedi megállapodást kivéve), vagy jogszabály kötelező előírásának hiányában kizárt.

I.4.     Jelen Általános Értékesítési Feltételek az új, módosított ÁÉF kiadásáig, változatlan formában érvényben vannak. A jelen ÁÉF hatálybalépését megelőzően kötött ügyletekre, az ügyletkötéskor hatályos ÁÉF rendelkezései az irányadóak. Jelen ÁÉF rendelkezéseit a 2022.11.15. napja után kötött szerződésekre kell alkalmazni. A jelen ÁÉF az alárásának és a www.enetrech.hu honlapon történő közzétételnek a napján lép hatályba

 

II.  Az ajánlat tárgya és érvényessége

II.1.    Az Eladó ajánlatában szereplő árak és feltételek, kizárólag az ajánlatban meghatározott termék(ek)re és szolgáltatásokra (vállalkozói vállalások) vonatkoznak és egyéb kikötés hiányában az ajánlat keltétől számított 4 hétig, vagy a raktárkészlet erejéig  érvényesek. Ezen időn túl az ajánlat Eladóra nézve nem kötelező érvényű.

II.2.    Amennyiben a szerződéskötés és leszállítás között eltelt időszak alatt a Eladó által alkalmazott árak vagy fizetési feltételek megváltoznának, Eladó jogosult a szállítás napján érvényes árak vagy fizetési feltételek alkalmazására. Áremelkedés esetén a Vevő jogosult arra, hogy az áremelkedés közlésétől számított 14 napon belül a szerződéstől írásbeli nyilatkozattal elálljon.

II.2.    A katalógusokban, prospektusokban meghatározott termékek műszaki jellemzőire vonatkozóan az Eladó a változtatás jogát fenntartja. Eladó abban az esteben, amennyiben az ajánlatában és az egyedi szerződésben meghatározott termék leszállítása és/vagy szolgáltás kivitelezése rajta kivülálló okból nem lehetséges, vagy akadályba ütközik jogosult a Vevő részére a megrendelt termékkel és/vagy szolgáltatással azonos műszaki sepcifikációjú terméket felajánlani, illetve amennyiben lehetséges a termék átadására/szolgáltatás kivitelezésére póthatáridőt megjelölni. Vevő jogosult a helyettesítő terméket és/ vagy szolgáltatást Eladó enertech@enertech.hu e-mail címére küldött írásbeli nyilatkozattal elfogadni, visszautasítani, vagy az eredeti termék leszállítására és/vagy szolgáltatás nyújtására, amenyiben annak póthatáridőn belüli leszállítására, kivitelezésére van lehetőség póthatáridőt adni. Amennyiben Vevő a helyettesítő termék és/vagy szolgáltatás felajánlásáról számított 5 (öt) napon belül írásban az Eladó részére az eladó enertech@enertech.hu e-mail címére semmilyen utasítást nem ad, vagy azokat elfogadja  abban az esteben Eladó jogosult a felajánlásban rögzített terméket átadni, szolgáltatást kivitelezni, vagy azokat a megjelölt póthatáridőben teljesíteni. Amennyiben Vevő a felajánlást nem fogadja el abban az esetben Vevő és Eladó mnden további szankció és kártérítési igény alkalmazása nélkül jogosultak a szerződéstől elállni.

II.3.    Az egymáshoz intézett jognyilatkozatokat érvényesen, kizárólag írásban, az alábbiakban rögzített kézbesítési módokon lehet megtenni.

 

 1. Papír alapon,

a)    Szerződő Felek által egyedi megállapodásban megjelölt kapcsolattartó, vagy a hatályos cégjegyzékben feltüntetett képviselő részére történő személyes, vagy megbízott általi átadással (átadás tényét az átvevő aláírásával köteles igazolni);

b)    ajánlott tértivevénnyel ellátott levélküldeményként gazdasági társaságok esetében a hatályos cégjegyzékben szereplő székhelyre, ügyintézés helyére, magánszemély Fél esetében annak egyedi megállapodásban rögzített lak/levelezési címére;  

c)     faxon, az egyedi megállapodásban rögzített telefaxszámra

 

 1. Elektronikus úton,
 1. elektronikus úton, az egyedi megállapodásban rögzített, vagy a hatályos cégkivonatban szereplő

a Társaság részére megadott e-mail címre.

III. A Szerződő Felek közötti szerződés létrejötte

III.1.     Az adásvételi és/vagy vállalkozási szerződés létrejön, amennyiben

 1. Vevő, az Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó vagy részben elfogadó rendelést ad ki; vagy ajánlat hiányában, vagy azt megerősítve Eladó a Vevő megrendelését, minden részletében elfogadó rendelés visszaigazolást ad ki;
 2. az egyedi megállapodást (egyedi megállapodás: adásvételi szerződés, illetve bármilyen olyan szerződés, melynek alapján Eladó részére kötelezettség keletkezik, bizonyos vevő által megjelölt termék Vevő, vagy általa kijelölt harmadik személy részére történő tulajdonba, illetve birtokbaadására és/vagy megrendelt vállalkozási feladat kivitelezésére, a Vevő részére pedig kötelezettség a nevezett termék és/vagy feladattal elért eredmény [szolgáltatás]átvételére, illetve a termék árának és/vagy egyéb teljesítés díjának megfizetésére), mindkét szerződő fél cégszerűen aláírja;

III.2.   Szerződő Felek, a köztük létrejövő egyedi megállapodásban rendelkezhetnek, úgy hogy a nevezett szerződés alapján Eladó, csak akkor tartozik teljesíteni, amennyiben bizonyos, az egyedi megállapodásban rögzített előfeltételeknek is teljesülnek (például: előlegfizetés; adatszolgáltatás stb).

III.3.   Ha a Vevő a szerződés létrejöttét követően visszalép, úgy köteles Eladó ezzel okozott kárát megtéríteni, amennyiben pedig Eladó a Vevő által megrendelt Termék beszerzését már megkezdte, azaz beszállítójától megrendelte, úgy Vevő a szerződéstől semmi esetre sem jogosult elállni. Ha vevő a terméket nem veszi át, úgy a Eladó jogosult Vevővel szemben, az V.8. pontban rögzített szankciókat alkalmazni. 

 

IV. Tervek, dokumentációk, bizonylatok

IV.1.   Az Eladó nem köteles gyártási/megvalósulási dokumentációt szolgáltatni.A kivitelezett állapotot tükröző villamos kapcsolási rajzok szolgáltatására Eladó csak abban az esetben kötelezhető, ha ezek elkészítésére és átadására az egyedi megállapodásban kötelezettséget vállalt.

IV.2.   A Vevőnek átadott tervek és dokumentációk az Eladó szellemi tulajdonát képezik és bizalmasan kezelendők, ezeket Vevő kizárólag az adásvétel tárgyát képező termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel.

IV.3.   Eladó a termékkel a vonatkozó szabványban előírt darabvizsgálati jegyzőkönyvet és bizonylatokat szállít, melyeket az adott megrendeléssel kapcsolatos valamennyi pénzügyi kötelezettség Vevő általi teljesítését követően ad át Vevő részére.

IV.4.   A termékben megjelenő, szabadalmaztatott, vagy nem szabadalmaztatott technológia, illetve Know-how, valamint minden, a termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog kizárólag az Eladót illetik. Pótalkatrészek gyártása, vagy gyártatása, illetve azok beépítése csak az Eladó előzetes hozzájárulásával megengedett.

 

V. Árak, fizetési feltételek, adók

V.1.    A közölt árak, eltérő rendelkezés hiányában, minden esetben nettó, általános forgalmi adó nélkül értendők.

V.2.    Az érvényes fizetési feltételek az ajánlatban, vagy ennek hiányában, a megrendelés visszaigazolásban szerepelnek.

V.3.    Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat +10%, alapja pedig, a késedelemmel érintett érték. A késedelmi kamat számításának kezdő napja a fizetési határidőt követő nap.

V.4.    Minden fizetési késedelem jogalapot szolgáltat az Eladónak arra, hogy a Vevő tartozása alapján kalkulált késedelmi kamatot és egyéb felmerült költségét és kárát megkövetelje.

V.5.    Az Eladó jogosult felfüggeszteni szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, mindaddig amíg Vevő tartozását maradéktalanul nem rendezi.

V.6.    A 30 napot meghaladó szerződésből eredő fizetési és egyéb késedelem esetén

a      Vevő feljogosítja Eladót, hogy bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújtson be a számlavezető pénzintézetéhez, vagy

b)    Eladó jogosult a szerződéstől írásban, elállni és a leszállított termékek felett meglévő tulajdonjogát gyakorolni, illetve a termék birtokát visszaszerezni;

V.7.    Eladó elállása esetén Vevő köteles a már átvett termékeket, az eladói elállásról való tudomásszerzéstől számított 3 (három) napon belül előre egyeztetett időpontban, Eladó telephelyére történő visszaszállítással visszaadni. Amennyiben Vevő a terméket határidőre nem adja vissza, úgy Eladó jogosult a Terméket, Vevő költségére vevőtől visszavenni. Vevő a szerződés megkötésével kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul Eladó azon eljárásához, melynek célja, hogy Eladó a részére, a meg nem fizetett és vissza nem vitt termékeket Eladó ismételten birtokba vegye.

V.8.    Vevő, Eladó elállása esetén, köteles Eladó, szerződésszegéssel okozott valamennyi kárát megtéríteni, illetve kötbért fizetni. A kötbér mértéke aSzerződő Felek között létrejött bruttó szerződéses ár 20%-a.

V.9.    Eladó fenntartja magának a jogot a részteljesítéseknek megfelelő rész-számlázásra, kivéve, ha az egyedi megállapodás ettől eltérően rendelkezik.

VI. Teljesítés, átadás-átvétel

VI.1.   Amennyiben az egyedi megállapodás másként nem rendelkezik, úgy a termék és/vagy szolgáltatások átadási és/vagy kivitelezési helye az Eladó telephelye. A teljesítés a termék Vevő részére történő átadással (szállítólevél és átvételi bizonylat) történik. Az átvételt a Vevő, vagy képviselője az aláírásával és céges bélyegzővel igazolja.

VI.2.   Ha a Vevő a szállítási határidő lejártát követően, felszólítás ellenére sem veszi át a terméket, abban az esteben Eladó az VI.3. a) és b) pontban rögzített módon tárolja azzal, hogy a termékkel kapcsolatos kárfelelősség az eredetei átadási időpontban átszáll a Vevőre, így a tárolás alatt termékben bekövetkezett esetleges károkét Szerződő Felek Eladó felelősségét teljes egészében kizárják.

VI.3.   Eladó az elkészült összeszerelt terméket a készre jelentést követő maximum 5 napig tárolja díjmenetesen. Ezen 5 napos határidő elteltét követően Eladó kizárólagos választása szerint az alábbi két lehetőség szerint jogosult eljárni: 

a)       Eladó telephelyén (2440 Százhalombatta, Műszerész köz 4.) történő díjköteles raktározás;

b)       külső helyszínen történő díjköteles raktározás (helyszín Eladó kizárólagos választása alapján)

VI.4.   Szerződő Felek rögzíti, hogy Vevő az VI.3. a) pontban rögzített esetben, a termék átvétele előtt 10.500,-Ft, azaz Tízezerötszáz Forint/termék/nap tárolási díjat és 105.000,-Ft, azaz Százötezer Forint/termék egyszeri termékmozgatási díjat köteles az Eladónak megfizetni.

VI.5.   Szerződő Felek rögzíti, hogy Vevő az VI.3. b) pontban rögzített esetben, a termék külső helyszínről történő átvétele/elszállítása előtt köteles Eladó részére az alábbi tételeket megfizetni:

a)       az adott külső raktározási helyszín raktározási költségét számla alapján, illevte az azt terhelő rakátrozási díj 25 %-nak megfelelő adminisztrációs költség;

b)       le- és feldaruzási költség +25% adminisztrációs költség;

c)       személyzet kiszállási díja 200,- Ft/km (telephely-külső helyszín között);

d)       személyzet biztosítása daruzáskor 10.500,- Ft/óra/fő, minimum 2 fő

A díjjal érintett raktározási időszak első napja a termék készre jelentésének dátumától számított 6. napja. A készre jelentést Szállító a szerződésben megadott kapcsolattartó emailcímére küldött email üzenetben küldi meg. A készre jelentés üzenet minimális tartalma a rendelési szám, készre jelentés dátuma.

VI.6.   Amennyiben a Vevő a terméket az eredeti teljesítési határidőtől számított 15. nap elteltéig sem vette át, illetve haladékot nem kért, vagy nem kapott, úgy Eladó, jogosult a szerződéstől írásban elállni, mely esetben Vevő köteles kötbér jogcímén eladó részére, a jelen AÉF V.8. pontjában maghatározott kötbért, a VI.3. pontban rögzített tárolási költséget és valamennyi a szerződésszegésével eladónak okozott kárt megtéríteni.

VI.7.   Amennyiben a termék átadásnak és/vagy a szolgáltatás kivitelezésének a helye a Vevő által megadott beazonosítható és az eladói teljesítéshez megfelelően megközelíthető cím, úgy – egyéb megállapodás hiányában – Vevő köteles gondoskodni a termék lerakodásához szükséges eszközökről. Ilyen esetekben Eladó a Vevőt a helyszínre szállítás előtt legalább 24 órával értesíti, a kiszállítás pontos időpontjáról. Vevő a szállító járművet a helyszínre érkezéstől számított 1 órán belül lerakodja, ellenkező esetben Eladó a nemzetközi gyakorlatban szokásos állásdíjat jogosult érvényesíteni Vevővel szemben. Amennyiben a teljesítés helye nem a Vevő tulajdonát képező hely, abban az esetben a Vevő kötelezettsége az Eladó szolgáltatások teljesítéséhez szükséges behajtási, tartozkodási engedélyek megszerzése és azok költségének vállalása

VI.8.   A teljesítéssel egyidőben Eladó a hatályos jogszabályoknak megfelelő alakú és tartalmú számlát állít ki Vevő részére, melyhez csatolja a leigazolt szállítólevél és/vagy teljesítésigazolási jegyzőkönyv másolatát.

VI.9.   Ha helyszínre szállítás a Vevő érdekkörében, vagy az Eladónak fel nem róható okból a vállalt szállítási határidőig nem lehetséges, teljesítésnek minősül a készre jelentés a telephelyen is. Ilyen esetben Eladó jogosult a számla benyújtására, melynek teljesítési dátuma a készre jelentés napja.

VI.10.  Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó a szerződés teljesítése során jogosult teljesítési segéd bevonására (alvállakozó, megbízott stb).

VI.11.  Szerződő Felek megállapodak abban, hogy amennyiben az Eladó teljesítéséhez anyagot, és/vagy berendezést a Vevő bocsátja rendelkezésre és Vevő a felhasználásra kerülő anyag átadásával késedelembe esik, abban az esteben 3 munkanapos türlemi idő elteltével 150.000,-Ft, azaz százötvenezer forint egyszeri termékmozgatási dijat köteles Vevő Eladónak megfizetni.

VII. Szállítási határidő, kötbér, kártalanítás

VII.1.  A termék pontos szállítási határidejét Eladó, eltérő rendelkezés hiányában, a megrendelés visszaigazolásában, rögzíti.

VII.2.  Az Eladó mentesül a szállítási határidő kötelezettsége alól vis major, illetve minden olyan esemény bekövetkezte esetén, mely az Eladó, vagy beszállítói akaratától független és általuk nem befolyásolható, és ellehetetlenülést okoz, pl. sztrájk, háború, embargó, tűzvész, árvíz, országos járvány, világjárvány stb.

VII.3. Eladói teljesítés késedelem esetén, a kötbér alapja a késedelemmel érintett termék nettó értékesítési ára, mértéke minden teljes késedelmes hétre vetítve, pedig 0,5%, de legfeljebb a vételár 5%-a. Vevő, eltérő megállapodás hiányában, a szerződés megkötésével, kifejezetten elismeri, hogy a jelen pontban megfogalmazott kötbér, megfelelő kielégítést nyújt minden a szerződéses késedelemből származó kárának kompenzálásáért. Amennyiben az ajánlatban vagy megrendelésben vagy szerződésben a késedelemmel érintett termék értékesítési ára nem kerül meghatározásra, úgy azt Eladó egyoldalúan a beszerzési árai alapján köteles megállapítani és Vevő tudomására hozni.

VII.4.  Amennyiben az Eladó, valamely termék vonatkozásában olyan alkatrészt, vagy ahhoz tarozó egységet nem, vagy csak nagyobb késedelemmel szállít le, mely a Termék rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, illetve nem akadályozza, úgy Eladóval szemben a késedelmes szállítás következtében semminemű szankció, vagy kártérítési igény nem alkalmazható.

VII.5.  Vevő a szerződés megkötése előtt tudtában van annak, illetve kalkulálnia kell, hogy a késedelmes teljesítés, a részére milyen hátrányokat okoz. Vevő a szerződés megkötésekor, köteles legkésőbb az ajánlat elfogadásakor írásban felhívni az Eladó figyelmét minden olyan körülményre, következményre, mely a határidőben történő teljesítés elmaradása esetén (határidőben történő teljesítéshez fűződő érdek), a Vevőt érni fogja, vagy előreláthatóan érheti. Ezen nyilatkozat elmulasztása esetén Vevő nem hivatkozhat arra, hogy Eladó a késedelmes teljesítéssel számára kárt okozott. Szerződő Felek a Ptk. 6:152. § rendelkezései alapján rögzítik, hogy az Eladó Vevővel kötött jogviszonyával összefüggésben Eladónak, illetve harmadik személynek okozott valamennyi kár mérékét az eladott termék, illetve kivitelezett szolgáltatás 5 %-ban korlátozzák. A jelen pontban rögzített korlátozás a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kizárására nem vonatokzik.

VII.6.  Szerződő Felek Eladó, a késedelmes szállításból, illetve a fuvarozó közbejöttével - függetlenül attól, hogy a fuvarozót az Eladó, vagy a Vevő jelölte ki - történő szállítás során, bármiféle a termékben bekövetkezett károkért történő felelősségét, illetve helytállási kötelezettségét, tekintettel arra, hogy a teljesítés helye főszabályként az Eladó telephelye, és az ettől eltérő helyen történő teljesítés, illetve a termék Vevő által meghatározott helyre történő elszállítása, a Vevő külön kérésére történik, kizárják. 

VIII. Tulajdonjog fenntartása

VIII.1. Eladó a szerződés megkötésével, a Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személynek, átadott és/vagy leszállított terméken, a vételár maradéktalan kiegyenlítéséig, tulajdonjogát fenntartja, azt Vevő harmadik személyre, Szerződő Felek eltérő megállapodásának hiányában, nem ruházhatja át, illetve nem terhelheti meg. A terméken, annak teljes vételárának kiegyenlítéséig, Vevő semmilyen átalakítást, módosítást nem eszközölhet.

VIII.2 Amennyiben Vevő a jelen ÁÉF VIII.1. pontjában rögzített rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy azok megsértésére jóhiszeműen került sor, nem tartja be, úgy a vételár, és/vagy szolgáltatási díj azonnal esedékessé válik, melynek következtében Vevő Eladó erre irányuló írásbeli felszólításától számított 3 (három) napon belül köteles a termék vételárát, egy összegben megfizetni.  Ha Vevő a termék vételárát felszólítás ellenére nem fizeti meg, úgy Eladó a szerződéstől választása szerint elállhat, mely esetben Vevő köteles a már szolgáltatott dolgot visszaszolgáltatni. A jelen pontban rögzített eladói elállás esetén Vevő köteles Eladó kárát megtéríteni, és ezen felül kötbér jogcímén a VI.2. pontban rögzített összeget megfizetni. A termék visszavételére, az V.7. pontban rögzített rendelkezések az irányadóak.

VIII.3  Vevő köteles, minden olyan vele szerződő harmadik felet, a VIII.1. pontban, rögzített Eladót megillető jogok meglétéről, írásban tájékoztatni, akik Vevővel kötött, Eladótól független szerződés alapján, a termékre jogot formálnak. Ha Vevő a jelen pontban rögzített kötelezettségét megszegi, úgy Eladó a VIII.2. pontban rögzített jogokat gyakorolhatja. Amennyiben Vevővel szemben végrehajtási, vagy felszámolási eljárás indul, úgy ezen tényről Vevő haladéktalanul köteles az Eladót tájékoztatni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a nevezett termék tulajdoni viszonyáról, az eljáró végrehajtó, vagy felszámoló tájékoztatást kapjon.

VIII.4. Amennyiben a leszállított terméket átalakították, vagy beépítették, Eladó választása szerint

 1. amennyiben van rá mód, jogosult azt leszereltetni, és a VIII.2. pontban rögzített jogokat alkalmazni, mely esetben nem kötelezhető azon összeg megfizetésére, mellyel az általa szolgáltatott termék értéke, az esetleges átalakítással növekedetett, vagy
 2. a termék tulajdonjogáról lemond, mely esetben Eladó javára, a szolgáltatott termékre, illetve annak beépítése esetén azon berendezésre is, melybe beépítették, zálogjog keletkezik, így Eladó a zálogjog tárgyaiból, követelését kielégítheti. A nevezett zálogjog létrejöttéhez Vevő a szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárul.

VIII.5. Ha a terméket, annak beépítése miatt, nem, vagy csak nehezen lehet kiszerelni, úgy Eladó zálogjoga kiterjed azon berendezésre is, melybe a terméket beépítették.

VIII.6. A VIII.4. és VIII.5. pontban rögzített zálogszerződés hatályosulásának, feltétele (felfüggesztő feltétel), hogy Eladó a terméket átalakítsa és/vagy beépítse, annak tulajdonjogáról Eladó Vevő, vagy bármely olyan harmadik személy részére, akinek Vevő a terméket átadta, lemondjon, Eladó ne a VIII.4. a) pontban rögzített jogát gyakorolja, vagy amennyiben a terméket a VIII.5. pontban leírtaknak megfelelően nem lehet kiszerelni.

VIII.7. A termék vonatkozásában a kárveszélyviselés, az átadás-átvétel napjával kezdődően száll át a Vevőre, azaz ezen naptól kezdődően felel a termék eltűnéséért, elvesztéséért, megsemmisüléséért, illetve valamennyi egyéb károsodásból származó, az Eladó vétkességére vissza nem vezethető károkért.

IX.      Csomagolás

IX.1.   Eladó a terméket közúti szállításra alkalmas állapotban adja át Vevő részére, egyéb különleges csomagolást a vételár nem tartalmaz. Amennyiben a termék esetleges károsodása, a csomagolásra vezethető vissza, úgy ezen károkért az Eladó nem felelős, tekintettel arra, hogy Vevőnek tudomással kell rendelkeznie arról, hogy a nevezett termék, milyen védőcsomagolásban szállítható közel 100%-osan károsodásmentesen, és ezen speciális csomagolás nincsen benne a vételárba. Vevő igénye esetén a nevezett védőcsomagolást, Eladó a termék vonatkozásában alkalmazza, feltéve hogy ennek költségeit Vevő a részére megelőlegezi.

IX.2.   A IX.1. pontban rögzítettek ellenére Eladó, a terméket az azonos, vagy hasonló termékek esetében alkalmazott csomagolásban bocsátja a Vevő rendelkezésére.

X. Szállítási feltételek

X.1.     A terméket Eladó belföldiesítve adja el Vevőnek. Külföldi gyártású, importált termék esetén, külön megállapodás hiányában a fuvarparitás EXW Százhalombatta, INCOTERMS 2020.

X.2.     Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés helye nem az Eladó telephelye, abban az esetben a kiszálítása, csak az előre meghatározott fuvardíj beérkezése után kezdődik meg. A kiszállítás megszervezésének időtartama minimálisan 3-5 mukanap.

X.3.     A termék szállítmányozása csak normál, közúti szállításra alkalmas minőségű közúton/magánúton történhet, melynek biztosítása  Vevő feladata, kötelezettsége és költsége. A biztonságos telepítési helyszínt, az oda vezető utat és a felszabadításhoz szükséges feltételeket szintén Vevő köteles saját költségén biztosítani legkésőbb a szállítást megelőző napra. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, azaz a helyszín a szállítást végző szerelvénnyel biztonságosan nem közelíthető meg, de a kiszállítás megtörtént, úgy Vevő, Eladó ezzel kapcsolatosan felmerült költségeit (fuvardíj, fuvarszervezési költség, le- és felrakodás, raktározás stb.) köteles megtéríteni.A kirakodás félbeszakítása, megtagadása esetén, a termék leszálítottnak minősül és az ismételt leszállítás költségei a Vevőt terhelik, a termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll Vevőre. A felszabadításhoz szükséges minősített, bevizsgált eszközök valamint kioktatott személyzet biztosítása Vevő kötelessége

X.4.     Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó nem köteles a helyszínt előzetesen megvizsgálni abból a szempontból, hogy az alkalmas e a biztonságos szállításra, azonban annak megítélése, hogy a szállítmányozás nem biztonságos Eladó kizárólagos joga.

X.5.     A szállítást végző szerelvény felszabadítására az érkezéstől számított 1 óra áll rendelkezésre díjmentesen. Amennyiben Vevő a felszabadítással késedelembe esik, úgy állásidő megfizetésére kötelezett, melynek mértéke nettó 20.000,- Ft./óra. Ha a késedelem következtében a sofőr vezetési ideje lejár vagy nem elegendő az Eladó telephelyére történő visszaútra, úgy Vevő köteles Eladó oldalán felmerült többletköltségek (szállás, parkolás stb.) megtérítésére.

XI.      Szavatosság

XI.1.   A Szavatosság tekintetében Eladóra a Ptk. vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.

XI.2.   Az Eladó kötelezi magát arra, hogy minden olyan hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási hibából, vagy anyaghibából ered. Ezen kötelezettség nem érvényes arra a meghibásodási esetre, amikor:

 1. az Eladó előírásainak, vagy azok hiányában a vonatkozó szabványoknak nem megfelelő használat, karbantartás történt;
 2. a berendezést az Eladó hozzájárulása nélkül átalakították, módosították;
 3. a terméket nem megfelelő módon tárolták;
 4. a telepítési, szerelési és/vagy üzembe helyezési utasítást nem tartották be.
 5. az előírt karbantartást nem végezték el, vagy annak elvégzéséről nem készült jegyzőkönyv

XI.3.   Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy a hiba nem a XI.2. a), b) c), vagy d) pontban rögzítettekre vezethető vissza.

XI.4.   Eladó mindennemű szavatossági kötelezettsége kizárt a fogyóeszközök esetében, valamint akkor, ha a csere, vagy javítás a termék természetes kopásából, nem rendeltetésszerű használatából következik be.

XII.    Jótállás (garancia)

XII.1   A jótállás időtartama: A jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek az üzembehelyezestől számított 12, de legfeljebb az átadás-átvétel időpontjától számított 18 hónapon belül jelentkeznek. A cserealkatrészekre és a megjavított alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre.

XII.2.  A garancia gyakorlásának módozatai: A jelen garancia keretében az Eladó saját költségére, - a hiba jellegétől függően – a lehető legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális hiba kijavítását a bejelentéstől számított 24 órán belül, de legkésőbb 48 órán belül megkezdi.

XII.3.  Az Eladót garanciális kötelezettsége a termék eredeti átadási helyén terheli. A nagyobb javításokat Eladó műhelyében, illetve telephelyén végzi el. Garanciális helyszíni javítás esetén Eladó, csak a garanciális berendezésen végzett szerelési munkákat végzi el térítésmentesen, az esetleges egyéb, kapcsolódó szerelési feladatokat Vevőnek kell, elvégez(tet)nie.

XII.4.  A Vevő garanciális kötelezettségei: Vevő köteles a hibák észlelését követően Eladót haladéktalanul írásban értesíteni és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. Lehetővé kell tennie továbbá, Eladó számára a hiba feltárását és elhárítását. Ezen kívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását, illetve elhárítását harmadik féllel végeztesse.

XII.5.  Amennyiben Vevő részére, tevékenysége vonatkozásában, az Eladó által szolgáltatott termék kiemelkedő fontosságú, illetve annak meghibásodása Eladónak, bármilyen jogcímen (kiesett üzemidő, elmaradt haszon …stb) 1.000.000,-Ft, azaz egymillió Forintot meghaladó károsodást okozhat, úgy Vevő köteles ezen kiemelkedő jelentőségről Eladót, a szerződéskötést megelőzően - függetlenül attól, hogy ezen tényről Eladó tudott, vagy hogy arról kellő körültekintéssel tudnia kellett - tájékoztatni, továbbá a szolgáltatott termék műszaki megvizsgálását, megfelelő műszaki végzettségű szakemberrel elvégeztetni, illetve próbaüzemet tartani. A műszaki vizsgálat és próbaüzem eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A nevezett vizsgálat és próbaüzem, csak abban az esetben érvényes, amennyiben azon Eladó képviselője is jelen van. A vizsgálat és próbaüzem eredményét, mindkét Fél képviselője által aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben Vevő a jelen pontban rögzített tájékoztatási és/vagy ellenőrzési kötelezettségét megszegi, úgy Vevő a jelen pontban rögzített károkat nem jogosult Eladóval szemben érvényesíteni. A jelen pontban előírtak nem mentesítik az Eladót, hogy a hibás terméket, a hiba okának kivizsgálását követően, kijavítsa, vagy szükség esetén kicserélje. Szerződő Felek ismételten rögzítik, hogy a Ptk. 6:152. § rendelkezései alapján az Eladó Vevővel kötött jogviszonyával összefüggésben Eladónak, illetve harmadik személynek okozott valamennyi kár mérékét az eladott termék, illetve kivitelezett szolgáltatás 5 %-ban korlátozzák. A jelen pontban rögzített korlátozás a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősség kizárására nem vonatkozik.

XII.6.  Amennyiben a termék a szavatossági, illetve jótállási idő alatt meghibásodik úgy Vevő haladéktalanul írásban köteles értesíteni az Eladót, és amennyiben Eladó a hiba kijavítását 12 órán belül megkezdi, illetve azt legkésőbb a hibáról való tudomásszerzésétől számított 168 órán belül elhárítja, úgy a XII.5. pontban rögzített károkat Vevő nem jogosult Eladóval szemben érvényesíteni. Jelen potban rögzített javítási időbe nem számít bele az az idő amely idő alatt Eladó haramdik személy eljárása miatt nem tudja a szerelést folytatni (például áramszolgáltatói feszültségmentesítés …. stb)

XIII.   Felelősség

XIII.1. Eladó felelőssége szigorúan az adás-vételi megállapodásban rögzített feltételekre, illetve a jelen Általános Értékesítési Feltételekre korlátozódik.

XIV.    Jogviták

XIV.1.  Az Eladó által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített eladásokkal kapcsolatos jogvitában -kivéve a vételár meg nem fizetése miatt Eladó által kezdeményezett eljárásokat, melyeket Szerződő Felek egymás között közvetlen tárgyalások útján rendezni nem tudnak, Szerződő Felek az állami bírósági utat kizárják és alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó Alszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az eljáró választottbíró(k) száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. A Szerződő Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait.

XIV.2.  A vételár meg nem fizetése miatt Eladó által kezdeményezett bírósági eljárásokra az Eladó székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelező bíróságok jogsultak eljárni.

XV.        Nem szabályozott kérdések

XV.1.     A jelen Általános Értékesítési Feltételekben, illetve a Szerződő Felek között létrejött egyéb megállapodásokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb alkalmazandó Magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Az Enertech Hungária Kft. Erősáramú Berendezések Diviziójának Általános Szerződési Feltételei:

 

(Adobe Acrobat Reader letöltése: Itt)