Az Enertech Hungária Kft.
Erősáramú Berendezések Diviziójának
Általános Értékesítési Feltételei

Azonosító szám: ENERTECH_AEF_PD_2016v2

I. Általános rendelkezések

I.1. Jelen Általános Értékesítési Feltételek (továbbiakban: ÁÉF), mindazon ajánlatokra, illetve eladási ügyletekre vonatkoznak,
amelyek során, az Enertech Hungária Kft., mint Eladó magyar Vevővel (Eladó és Vevő a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)
szemben vállal kötelezettséget. Eladó jelen dokumentumra már ajánlatában is hivatkozik és azt a megrendelésről szóló
visszaigazolása egyidejűleg, annak mellékleteként a Vevőnek megküldi.
I.2. Amennyiben a fentiekben nevezett visszaigazolással nem kerül az ÁÉF elküldésre, de annak, vagy az egyedi megállapodás
valamely rendelkezése utal arra, hogy az ÁÉF, a társaság honlapján (www.enertech.hu), illetve a társaság telephelyén
hozzáférhető helyen megtalálható, Vevő nem hivatkozhat arra, hogy az ÁÉF rendelkezései nem ismerte meg. Vevőt terheli
annak bizonyítása, hogy az általános ÁÉF rendelkezéseit nem ismerhette meg.
I.3. Amennyiben Vevő Eladóval, Vevő tevékenysége körébe eső szerződést köt (továbbiakban: egyedi megállapodás), úgy
Szerződő Felek eltérő, írásbeli megállapodásának hiányában, jogviszonyukra - a vonatkozó jogszabályok, illetve az egyedi
megállapodásban rögzített egyéb kikötéseket. eltéréseket kivéve – az ÁÉF rendelkezései az irányadóak. Szerződő Felek jelen
pontban részletezett jogviszonyára, Vevő beszerzéseire vonatkozó bármilyen szerződési feltételek alkalmazása, eltérő
megállapodás (Eladó által aláírt gyedi megállapodást kivéve), vagy jogszabály kötelező előírásának hiányában kizárt.
I.4. Jelen Általános Értékesítési Feltételek az új, módosított ÁÉF kiadásáig, változatlan formában érvényben vannak. A jelen ÁÉF
hatálybalépését megelőzően kötött ügyletekre, az ügyletkötéskor hatályos ÁÉF rendelkezései az irányadóak. Jelen ÁÉF
rendelkezéseit a 2016. február 01. napja után kötött szerződésekre kell alkalmazni.

II. Az ajánlat tárgya és érvényessége

II.1. Az Eladó ajánlatában szereplő árak és feltételek, kizárólag az ajánlatban meghatározott termék(ek)re vonatkoznak és egyéb
kikötés hiányában az ajánlat keltétől számított 4 hétig érvényesek. Ezen időn túl az ajánlat Eladóra nézve nem kötelező
érvényű.
II.2. A katalógusokban, prospektusokban meghatározott termékek műszaki jellemzőire vonatkozóan az Eladó a változtatás jogát
fenntartja.
II.3. Az egymáshoz intézett jognyilatkozatokat érvényesen, kizárólag írásban, az alábbiakban rögzített kézbesítési módokon lehet
megtenni.
1. Papír alapon,
a) szerződő Felek által egyedi megállapodásban megjelölt kapcsolattartó, vagy a hatályos cégjegyzékben
feltüntetett képviselő részére történő személyes, vagy megbízott általi átadással (átadás tényét az átvevő
aláírásával köteles igazolni);
b) ajánlott tértivevénnyel ellátott levélküldeményként gazdasági társaságok esetében a hatályos cégjegyzékben
szereplő székhelyre, ügyintézés helyére, magánszemély Fél esetében annak egyedi megállapodásban rögzített
lak/levelezési címére;
c) faxon, az egyedi megállapodásban rögzített telefaxszámra
2. Elektronikus úton,
a) elektronikus úton, az egyedi megállapodásban rögzített, vagy a hatályos cégkivonatban szereplő a Társaság
részére megadott e-mail címre.

III. A Felek közötti szerződés létrejötte

III.1. Az adásvételi szerződés létrejön, amennyiben
a) Vevő, az Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó rendelést ad ki;
b) ajánlat hiányában, Eladó a Vevő megrendelését, minden részletben elfogadó rendelés visszaigazolást ad ki;
c) az egyedi megállapodást (egyedi megállapodás: adásvételi szerződés, illetve bármilyen olyan szerződés,
melynek alapján Eladó részére kötelezettség keletkezik, bizonyos vevő által megjelölt termék Vevő, vagy általa
kijelölt harmadik személy részére történő tulajdonba, illetve birtokbaadására és/vagy megrendelt vállalkozási
feladat elvégzésére, a Vevő részére pedig kötelezettség a nevezett termék és/vagy feladattal elért eredmény
(szolgáltatás) átvételére, illetve a termék árának és/vagy egyéb teljesítés díjának megfizetésére), mindkét
szerződő fél cégszerűen aláírja;
III.2. Szerződő Felek, a köztük létrejövő egyedi megállapodásban rendelkezhetnek, úgy hogy a nevezett szerződés alapján Eladó,
csak akkor tartozik teljesíteni, amennyiben bizonyos, az egyedi megállapodásban rögzített előfeltételeknek is teljesülnek
(például: előlegfizetés; adatszolgáltatás …stb).
III.3. Ha a Vevő a szerződés létrejöttét követően visszalép, úgy köteles Eladó ezzel okozott kárát megtéríteni, amennyiben pedig
Eladó a Vevő által megrendelt Termék beszerzését már megkezdte, azaz beszállítójától megrendelte, úgy Vevő a szerződéstől
semmi esetre sem jogosult elállni. Ha vevő a terméket nem veszi át, úgy a Eladó jogosult Vevővel szemben, az V.8. pontban
rögzített szankciókat alkalmazni.

IV. Tervek, dokumentációk, bizonylatok

IV.1. Az Eladó nem köteles gyártási/megvalósulási dokumentációt szolgáltatni. A kivitelezett állapotot tükröző villamos kapcsolási
rajzok szolgáltatására Eladó csak abban az esetben kötelezhető, ha ezek elkészítésére és átadására az egyedi
megállapodásban kötelezettséget vállalt.
IV.2. A Vevőnek átadott tervek és dokumentációk az Eladó szellemi tulajdonát képezik és bizalmasan kezelendők, ezeket Vevő
kizárólag az adásvétel tárgyát képező termékek telepítése, üzemeltetése és karbantartása céljára használhatja fel.
IV.3. Eladó a termékkel a vonatkozó szabványban előírt darabvizsgálati jegyzőkönyvet és bizonylatokat szállít, melyeket a pénzügyi
teljesítést követően ad át Vevő részére.
IV.4. A termékben megjelenő, szabadalmaztatott, vagy nem szabadalmaztatott technológia , illetve Know-how, valamint minden, a
termékre vonatkozó ipari és szellemi tulajdonjog kizárólag az Eladót illetik. Pótalkatrészek gyártása, vagy gyártatása, illetve
azok beépítése csak az Eladó előzetes hozzájárulásával megengedett.

V. Árak, fizetési feltételek, adók

V.1. A közölt árak, eltérő rendelkezés hiányában, minden esetben nettó, általános forgalmi adó nélkül értendők.
V.2. Az érvényes fizetési feltételek az ajánlatban, vagy ennek hiányában, a megrendelés visszaigazolásban szerepelnek.
V.3. Fizetési késedelem esetén Eladó jogosult késedelmi kamatot felszámítani, melynek mértéke a mindenkor érvényes jegybanki
alapkamat +10%, alapja pedig, a késedelemmel érintett érték. A késedelmi kamat számításának kezdő napja a fizetési
határidőt követő nap.
V.4. Minden fizetési késedelem jogalapot szolgáltat az Eladónak arra, hogy a Vevő tartozása alapján kalkulált késedelmi kamatot
megkövetelje.
v.5. Az Eladó jogosult felfüggeszteni szerződéses kötelezettségeinek teljesítését, mindaddig amíg Vevő tartozását maradéktalanul
nem rendezi.
V.6. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén
a Vevő feljogosítja Eladót, hogy bankszámlája terhére beszedési megbízást nyújtson be a számlavezető
pénzintézetéhez, vagy
b) Eladó jogosult a szerződéstől írásban, elállni és a leszállított termékek felett meglévő tulajdonjogát gyakorolni,
illetve a termék birtokát visszaszerezni;
V.7. Eladó elállása esetén Vevő köteles a már átvett termékeket, az eladói elállásról való tudomásszerzéstől számított 3 (három)
napon belül előre egyeztetett időpontban, Eladó telephelyére történő visszaszállítással visszaadni. Amennyiben Vevő a
terméket határidőre nem adja vissza, úgy Eladó jogosult a Terméket, Vevő költségére vevőtől visszavenni. Vevő a szerződés
megkötésével kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul Eladó azon eljárásához, melynek célja, hogy Eladó a részére, a
meg nem fizetett és vissza nem vitt termékeket Eladó ismételten birtokba vegye.
V.8. Vevő, Eladó elállása esetén, köteles Eladó, szerződésszegéssel okozott valamennyi kárát megtéríteni, illetve kötbért fizetni. A
kötbér alapja a termék értékesítési ára, mértéke minden teljes késedelmes hétre vetítve, a kötbér alapjának 0,5%, de
legfeljebb az érték 5%-a..
V.9. Eladó fenntartja magának a jogot a részteljesítéseknek megfelelő rész-számlázásra, kivéve, ha az egyedi megállapodás ettől
eltérően rendelkezik.

VI. Teljesítés, átadás-átvétel

VI.1. Amennyiben az egyedi megállapodás másként nem rendelkezik, úgy a termék és/vagy szolgáltatások átadási helye az Eladó
telephelye. A teljesítés a termék Vevő részére történő átadással (szállítólevél és átvételi bizonylat) történik. Az átvételt a Vevő,
vagy képviselője az aláírásával és céges bélyegzővel igazolja.
VI.2. Ha a Vevő a szállítási határidő lejártát követően, felszólítás ellenére sem veszi át a terméket 5 napon belül, Eladó jogosult a
termék ellenértékének azonnali kiszámlázására. Eladó a termék késedelmes átvételéig keletkezett tárolási költségeket jogosult
a Vevőnek kiszámlázni, mely összeget Vevő köteles az erről szóló számla kézhezvételétől számított 5 napon belül megfizetni.
A tárolási költség a késedelembeesésétől számított minden napra, a termék értékesítési árának 1,5 ezreléke.
VI.3. Amennyiben a Vevő a terméket az eredeti teljesítési határidőtől számított 10. nap elteltéig sem vette át, illetve haladékot nem
kért, vagy nem kapott, úgy Eladó, jogosult a szerződéstől írásban elállni, mely esetben Vevő köteles kötbér jogcímén eladó
részére, a jelen AÉF V.8. pontjában maghatározott kötbért, a VI.2. pontban rögzített tárolási költséget és valamennyi a
szerződésszegésével eladónak okozott kárt megtéríteni.
VI.4. Amennyiben a teljesítés helye a Vevő által megadott szállítási cím, úgy – egyéb megállapodás hiányában – Vevő köteles
gondoskodni a termék lerakodásához szükséges eszközökről. Ilyen esetekben Eladó a Vevőt a helyszínre szállítás előtt
legalább 24 órával értesíti, a kiszállítás pontos időpontjáról. Vevő a szállító járművet a helyszínre érkezéstől számított 3 órán
belül lerakodja, ellenkező esetben Eladó a nemzetközi gyakorlatban szokásos állásdíjat jogosult érvényesíteni Vevővel
szemben.
VI.5. A teljesítéssel egyidőben Eladó a hatályos jogszabályoknak megfelelő alakú és tartalmú számlát állít ki Vevő részére, melyhez
csatolja a leigazolt szállítólevél és/vagy teljesítésigazolási jegyzőkönyv másolatát.
VI.6. Ha helyszínre szállítás a Vevő hibájából a vállalt szállítási határidőig nem lehetséges, teljesítésnek minősül a készre jelentés a
telephelyen is. Ilyen esetben Eladó jogosult a számla benyújtására, melynek teljesítési dátuma a készre jelentés napja.

VII. Szállítási határidő, kötbér, kártalanítás

VII.1. A termék pontos szállítási határidejét Eladó, eltérő rendelkezés hiányában, a megrendelés visszaigazolásában, rögzíti.
VII.2. Az Eladó mentes a szállítási határidő kötelezettsége alól vis major, illetve minden olyan esemény bekövetkezte esetén, mely az
Eladó, vagy beszállítói akaratától független és általuk nem befolyásolható, és ellehetetlenülést okoz, pl. sztrájk, háború,
embargó, tűzvész, árvíz, …stb.
VII.3. Szállítási késedelem esetén, a kötbér alapja a késedelemmel érintett termék értékesítési ára, mértéke minden teljes
késedelmes hétre vetítve, pedig 0,5%, de legfeljebb a vételár 5%-a. Vevő, eltérő megállapodás hiányában, a szerződés
megkötésével, kifejezetten elismeri, hogy a jelen pontban megfogalmazott kötbér, megfelelő kielégítést nyújt minden a
szerződéses késedelemből származó kárának kompenzálásáért.
VII.4. Amennyiben az Eladó, valamely termék vonatkozásában olyan alkatrészt, vagy ahhoz tarozó egységet nem, vagy csak
nagyobb késedelemmel szállít le, mely a Termék rendeltetésszerű használatát nem zárja ki, illetve nem akadályozza, úgy
Eladóval szemben a késedelmes szállítás következtében semminemű szankció, vagy kártérítési igény nem alkalmazható.
VII.5. Vevő a szerződés megkötése előtt tudtában van annak, illetve kalkulálnia kell, hogy a késedelmes teljesítés, a részére milyen
hátrányokat okoz. Vevő a szerződés megkötésekor, köteles írásban felhívni az Eladó figyelmét minden olyan körülményre,
következményre, mely a határidőben történő teljesítés elmaradása esetén (határidőben történő teljesítéshez fűződő érdek), a
Vevőt érni fogja, vagy előreláthatóan érheti. Ezen nyilatkozat elmulasztása esetén Vevő nem hivatkozhat arra, hogy Eladó a
késedelmes teljesítéssel számára kárt okozott. Az 1.000.000,-Ft, azaz egymillió Forint alatti kártérítési igényekre, a VII.3. és
VIII.4. pontokban rögzített rendelkezések az irányadóak.
VII.6. Eladó, a késedelmes szállításból, illetve a fuvarozó közbejöttével - függetlenül attól, hogy a fuvarozót az Eladó, vagy a
Megrendelő jelölte ki - történő szállítás során, bármiféle a termékben bekövetkezett károkért, tekintettel arra, hogy a teljesítés
helye főszabályként az Eladó telephelye, és az ettől eltérő helyen történő teljesítés, illetve a termék Vevő által meghatározott
helyre történő elszállítása, a Vevő külön kérésére történik, felelősséggel nem tartozik.

VIII. Tulajdonjog fenntartása

VIII.1. Eladó a szerződés megkötésével, a Vevő, vagy az általa kijelölt harmadik személynek, átadott és/vagy leszállított terméken, a
vételár maradéktalan kiegyenlítéséig, tulajdonjogát fenntartja, azt Vevő harmadik személyre, Szerződő Felek eltérő
megállapodásának hiányában, nem ruházhatja át, illetve nem terhelheti meg. A terméken, annak teljes vételárának
kiegyenlítéséig, Vevő semmilyen átalakítást, módosítást nem eszközölhet.
VIII.2 Amennyiben Vevő a jelen ÁÉF VIII.1. pontjában rögzített rendelkezéseket, függetlenül attól, hogy azok megsértésére
jóhiszeműen került sor, nem tartja be, úgy a vételár azonnal esedékessé válik, melynek következtében Vevő Eladó erre
irányuló írásbeli felszólításától számított 3 (három) napon belül köteles a termék vételárát, egy összegben megfizetni. Ha
Vevő a termék vételárát felszólítás ellenére nem fizeti meg, úgy Eladó a szerződéstől választása szerint elállhat, mely esetben
Vevő köteles a már szolgáltatott dolgot visszaszolgáltatni. A jelen pontban rögzített eladói elállás esetén Vevő köteles Eladó
kárát megtéríteni, és ezen felül kötbér jogcímén a VI.2. pontban rögzített összeget megfizetni. A termék visszavételére, az V.
7. pontban rögzített rendelkezések az irányadóak.
VIII.3 Vevő köteles, minden olyan vele szerződő harmadik felet, a VIII.1. pontban, rögzített Eladót megillető jogok meglétéről,
írásban tájékoztatni, akik Vevővel kötött, Eladótól független szerződés alapján, a termékre jogot formálnak. Ha Vevő a jelen
pontban rögzített kötelezettségét megszegi, úgy Eladó a VIII.2. pontban rögzített jogokat gyakorolhatja. Amennyiben Vevővel
szemben végrehajtási, vagy felszámolási eljárás indul, úgy ezen tényről Vevő haladéktalanul köteles az Eladót tájékoztatni, és
mindent megtenni annak érdekében, hogy a nevezett termék tulajdoni viszonyáról, az eljáró végrehajtó, vagy felszámoló
tájékoztatást kapjon.
VIII.4. Amennyiben a leszállított terméket átalakították, vagy beépítették, Eladó választása szerint
a) amennyiben van rá mód, jogosult azt leszereltetni, és a VIII.2. pontban rögzített jogokat alkalmazni, mely
esetben nem kötelezhető azon összeg megfizetésére, mellyel az általa szolgáltatott termék értéke, az
esetleges átalakítással növekedetett, vagy
b) a termék tulajdonjogáról lemond, mely esetben Eladó javára, a szolgáltatott termékre, illetve annak beépítése
esetén azon berendezésre is, melybe beépítették, zálogjog keletkezik, így Eladó a zálogjog tárgyaiból,
követelését kielégítheti. A nevezett zálogjog létrejöttéhez Vevő a szerződés megkötésével kifejezetten
hozzájárul.
VIII.5. Ha a terméket, annak beépítése miatt, nem, vagy csak nehezen lehet kiszerelni, úgy Eladó zálogjoga kiterjed azon
berendezésre is, melybe a terméket beépítették.
VIII.6. A VIII.4. és VIII.5. pontban rögzített zálogszerződés hatályosulásának, feltétele (felfüggesztő feltétel), hogy Eladó a terméket
átalakítsa és/vagy beépítse, annak tulajdonjogáról Eladó Vevő, vagy bármely olyan harmadik személy részére, akinek Vevő a
terméket átadta, lemondjon, Eladó ne a VIII.4. a) pontban rögzített jogát gyakorolja, vagy amennyiben a terméket a VIII.5.
pontban leírtaknak megfelelően nem lehet kiszerelni.
VIII.7. A termék vonatkozásában a kárveszélyviselés, az átadás-átvétel napjával kezdődően száll át a Vevőre, azaz ezen naptól
kezdődően felel a termék eltűnéséért, elvesztéséért, megsemmisüléséért, illetve valamennyi egyéb károsodásból származó, az
Eladó vétkességére vissza nem vezethető károkért.

IX. Csomagolás

IX.1. Eladó a terméket közúti szállításra alkalmas állapotban adja át Vevő részére, egyéb különleges csomagolást a vételár nem
tartalmaz. Amennyiben a termék esetleges károsodása, a csomagolásra vezethető vissza, úgy ezen károkért az Eladó nem
felelős, tekintettel arra, hogy Vevőnek tudomással kell rendelkeznie arról, hogy a nevezett termék, milyen védőcsomagolásban
szállítható közel 100%-osan károsodásmentesen, és ezen speciális csomagolás nincsen benne a vételárba. Vevő igénye
esetén a nevezett védőcsomagolást, Eladó a termék vonatkozásában alkalmazza, feltéve hogy ennek költségeit Vevő a részére
megelőlegezi.
IX.2. A IX.1. pontban rögzítettek ellenére Eladó, a terméket az azonos, vagy hasonló termékek esetében alkalmazott
csomagolásban bocsátja a Vevő rendelkezésére.

X. Szállítási feltételek

X.1. A terméket Eladó belföldiesítve adja el Vevőnek. Külföldi gyártású, importált termék esetén, külön megállapodás hiányában
a fuvarparitás EXW Százhalombatta, INCOTERMS 2000.

XI. Szavatosság

XI.1. A Szavatosság tekintetében Eladóra a Ptk. vonatkozó rendelkezései vonatkoznak.
XI.2. Az Eladó kötelezi magát arra, hogy minden olyan hibát kijavít, amely az általa végzett tervezési, gyártási hibából, vagy
anyaghibából ered. Ez a kötelezettség nem érvényes arra a meghibásodási esetre, amikor:
a) az Eladó előírásainak, vagy azok hiányában a vonatkozó szabványoknak nem megfelelő használat,
karbantartás történt;
b) a berendezést az Eladó hozzájárulása nélkül átalakították, módosították;
c) a terméket nem megfelelő módon tárolták;
d) a telepítési, szerelési és/vagy üzembe helyezési utasítást nem tartották be.
XI.3. Vevőt tereli annak bizonyítása, hogy hiba nem a XI.2. a), b) c), vagy d) pontban rögzítettekre vezethető vissza.
XI.4. Eladó mindennemű szavatossági kötelezettsége kizárt a fogyóeszközök esetében, valamint akkor, ha a csere, vagy javítás a
termék természetes kopásából, nem rendeltetésszerű használatából következik be.

XII. Jótállás (garancia)

XII.1 A jótállás időtartama: A jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek az üzembehelyezestől számított 12, de
legfeljebb az átadás-átvétel időpontjától számított 18 hónapon belül jelentkeznek. A cserealkatrészekre és a megjavított
alkatrészekre ugyanazok a garanciális feltételek érvényesek, mint az eredeti termékekre.
XII.2. A garancia gyakorlásának módozatai: A jelen garancia keretében az Eladó saját költségére, - a hiba jellegétől függően – a
lehető legrövidebb határidőn belül, és az általa szükségesnek tartott eszközökkel hárítja el a feltárt hibát. Eladó
kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciális hiba kijavítását a bejelentéstől számított 24 órán belül, de legkésőbb 48 órán
belül megkezdi.
XII.3. Az Eladót garanciális kötelezettsége a termék eredeti átadási helyén terheli. A nagyobb javításokat Eladó műhelyében, illetve
telephelyén végzi el. Garanciális helyszíni javítás esetén Eladó, csak a garanciális berendezésen végzett szerelési munkákat
végzi el térítésmentesen, az esetleges egyéb, kapcsolódó szerelési feladatokat Vevőnek kell, elvégez(tet)nie.
XII.4. A Vevő garanciális kötelezettségei: Vevő köteles a hibák észlelését követően Eladót haladéktalanul értesíteni és részletes
tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. Lehetővé kell tennie továbbá, Eladó számára a hiba feltárását és
elhárítását. Ezen kívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását, illetve elhárítását
harmadik féllel végeztesse.
XII.5. Amennyiben Vevő részére, tevékenysége vonatkozásában, az Eladó által szolgáltatott termék kiemelkedő fontosságú, illetve
annak meghibásodása Eladónak, bármilyen jogcímen (kiesett üzemidő, elmaradt haszon …stb) 1.000.000,-Ft, azaz egymillió
Forintot meghaladó károsodást okozhat, úgy Vevő köteles ezen kiemelkedő jelentőségről Eladót, a szerződéskötést
megelőzően - függetlenül attól, hogy ezen tényről Eladó tudott, vagy hogy arról kellő körültekintéssel tudnia kellett -
tájékoztatni, továbbá a szolgáltatott termék műszaki megvizsgálását, megfelelő műszaki végzettségű szakemberrel
elvégeztetni, illetve próbaüzemet tartani. A műszaki vizsgálat és próbaüzem eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A
nevezett vizsgálat és próbaüzem, csak abban az esetben érvényes, amennyiben azon Eladó képviselője is jelen van. A
vizsgálat és próbaüzem eredményét, mindkét Fél képviselője által aláírt jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Amennyiben Vevő a
jelen pontban rögzített tájékoztatási és/vagy ellenőrzési kötelezettségét megszegi, úgy Vevő a jelen pontban rögzített károkat
nem jogosult Eldaóval szemben érvényesíteni. A jelen pontban előírtak nem mentesítik az Eladót, hogy a hibás terméket, a
hiba okának kivizsgálását követően, kijavítsa, vagy szükség esetén kicserélje.
XII.6. Amennyiben a termék a szavatossági, illetve jótállási idő alatt meghibásodik úgy Vevő haladéktalanul köteles értesíteni az
Eladót, és amennyiben Eladó a hiba kijavítását 12 órán belül megkezdi, illetve azt legkésőbb a hibáról való
tudomásszerzésétől számított 48 órán belül elhárítja, úgy a XII.5. pontban rögzített károkat Vevő nem jogosult Eladóval
szemben érvényesíteni.

XIII. Felelősség

XIII.1. Eladó felelőssége szigorúan az adás-vételi megállapodásban rögzített feltételekre, illetve a jelen Általános Értékesítési
Feltételekre korlátozódik.

XIV. Jogviták

XIV.1. Az Eladó által kiadott ajánlatokkal, vagy az általa teljesített eladásokkal kapcsolatos jogvitában, kivéve a vételár meg nem
fizetése miatt Eladó által kezdeményezett eljárásokat, melyeket Felek egymás között közvetlen tárgyalások útján rendezni
nem tudnak, az Eladó székhelye szerinti Választott Bíróság az illetékes.
XIV.2. A vételár meg nem fizetése miatt Eladó által kezdeményezett eljárásokra a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatártól
függően a Fővárosi Bíróság illetékes.

XV. Nem szabályozott kérdések

XV.1. A jelen Általános Értékesítési Feltételekben, illetve a Felek között létrejött egyéb megállapodásokban nem szabályozott
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

Az Enertech Hungária Kft. Erősáramú Berendezések Diviziójának Általános Szerződési Feltételei:

 

(Adobe Acrobat Reader letöltése: Itt)